İade ve Değişim Şartları

Turların düzenlenmesi için asgari katılımcı sayısı tüketiciye sunulan broşürde belirtilmiştir. Paket turun düzenlenmesi için 15 kişi sayısına ulaşılamaması halinde paket turun kısmen veya tamamen iptal edilebileceği hususu hareket tarihinden en az 20 gün öncesine kadar TÜKETİCİ'ye bildirilir. Bu durumda TÜKETİCİ nin tazminat hakkı yoktur. Ancak seyahat acentası tüketiciden aldığı tüm ödemeleri ve tüketiciyi borç altına sokan tüm belgeleri 14 gün içinde tüketiciye iade edeceğini taahhüt eder.

 

7.4) Varsa Seyahat Acentasının ……………. Adresinde bulunan ………. İrtibat numarası ile  ………. fax numarası ve www……. İnternet adresine sahip temsilcisi(bundan sonra TEMSİLCİ olarak anılacaktır) veya ……. Adresinde bulunan …….. iletişim bilgili……. unvanlı yerel irtibat noktası (.................)  belirtilmelidir.

7.5) ACENTE, TÜKETİCİ’nin reşit olmaması halinde küçük veya küçüğün kaldığı yerdeki sorumlu kişi ile doğrudan iletişim kurmayı sağlayacak bilgilere de yer vermesi zorunludur.

7.6) ACENTE, TÜKETİCİ ye paket tur hizmeti başlamadan önce kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalaması hususunda tavsiyede bulunur.                             

7.7) ACENTE, paket turun iptali durumunda 7.6 da belirtilen halleri kapsayacak isteğe bağlı bir sigorta sözleşmesi yapılmışsa buna ilişkin bilgilere yer verilmesi zorunludur.

7.8) TÜKETİCİ, sözleşmenin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü eksikliği bağımsız hizmet sağlayıcısına, ACENTE’ ye yazılı olarak derhal bildirmek zorundadır. Bu eksikliğin giderilmemesi halinde TÜKETİCİ nin sözleşme bedelinden eksiklik oranında indirim talep etme hakkı bulunmaktadır.

8-) MÜCBİR SEBEPLER

8.1) Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve paket turun başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller,  ACENTE nin ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller ACENTE için mücbir sebep sayılır. Bu haller,

a) Yer sarsıntısı, yangın, yanardağ patlaması, sel, fırtına, kasırga, sis, çığ, yıldırım gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın doğal afetler veya salgın hastalıklar ile nükleer, kimyasal felaket veya serpintiler ile salgın hastalıklar ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzer durumlar ve olaylar ile olağanüstü haller.

b) Türkiye’de sınır komşularında veya paket tur kapsamında gidilecek ülke/ülkelerde, sınır kapılarında ve /veya sınır kapısına komşu ülkede, uluslararası hava kara ve deniz ulaşımını engelleyen olağanüstü hallerde, savaş veya seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı veya terör hareketleri, sabotajlar, isyanlar, işgal ve iç savaş, devrim, ayaklanma, zorla el koyma, askeri darbe veya yönetime zorla el konulması, sivil kargaşalar, endüstriyel anlaşmazlıklar, hükümet yaptırımları, ambargo, grevler, lokavtlar, limanların kapalı veya dolu olması ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü olağanüstü haller veya çalışanları işten alıkoyabilecek haller.

c) Paket turun türüne göre tarafların sözleşme ile belirlediği diğer mücbir sebep halleri.

 

8.2) Mücbir sebebin mevcut olduğu hallerde ACENTE sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. ACENTE ile o yerdeki temsilcileri, tüketicinin zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.

9-) SÖZLEŞMENİN DEVRİ

9.1) TÜKETİCİ, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, turun başlamasından en az yedi gün önce ACENTE ye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak sözleşmeyi, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir.

9.2) Paket tur sözleşmesini devreden ve devralan, ACENTE’ye karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların, makul olması ve ACENTE tarafından katlanılan gerçek maliyeti aşmaması kaydıyla ödenmesinden müteselsilen sorumludur.

9.3) Devir eden için başlatılan vize işlemi iptal edilemez ve devredilemez. Paket turu devir alan kişinin vize hizmeti almak istemesi halinde, ACENTE tarafından vize işlemleri takip edilebilir. Devir alana turun ait olduğu ülkenin vize prosedürleri detaylı olarak izah edilir. Ancak gerekli bilgilendirme yapılmasına rağmen yapılan devirlerde, vize işlemlerinin yetişmemesi söz konusu olursa risk devir eden TÜKETİCİ’ye aittir. Devir alan kişi turun hareket saatine kadar, ilgili ülkenin konsolosluk vize departmanı uygulamaları gereği vize işlemlerini tamamlayamaz ise tura katılamayacağından devir gerçekleşmez ve sözleşmenin iptal hükümleri (10.11 maddesi) uygulanır. Ayrıca devir alana vize hizmet bedeli tahakkuk ettirilir.

10-) SÖZLEŞMEDEN DÖNME, SÖZLEŞMENİN İPTALİ İLE FESİH ŞARTLARI VE SONUÇLARI

10.1) Paket turun başlamasından 20 gün önce sözleşmenin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi halinde tüketici bu değişikliği kabul edebileceği gibi, yapılan değişikliği kabul etmediğini ACENTE’ye yazılı olarak ya da Kalıcı Veri Saklayıcısı ile bildirmek koşulu ile aşağıdaki seçimlik haklardan birisini kullanabilir.

            a) ACENTE tarafından sunulan eşit veya daha yüksek değerde başka bir tura ek bir bedel ödemeksizin katılma

            b) Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma

            c) Herhangi bir bedel ödemeksizin sözleşmeden dönme

10.2) Sözleşmeden dönülmesi halinde, ACENTE, sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren TÜKETİCİNİN ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın en geç 14 gün içinde TÜKETİCİYE iade etmekle yükümlüdür.

10.3) Tüketiciden kaynaklanmayan bir sebepten dolayı ACENTE tarafından paket turun başlamasından önce Paket turun iptal edilmesi halinde TÜKETİCİ sözleşmenin 10.1 maddesinde belirtilen seçimlik hakları kullanabilir. 

ACENTE tarafından iptal edilen gezilerde; TÜKETİCİ’nin uçak bileti mil ile ya da ücreti ile ACENTE dışından temin etmiş olması halinde yaşanacak hak kayıplarından ACENTE sorumlu değildir.

10.4)  ACENTE’nin paket tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edilirse, ACENTE paket turun devam etmesi için TÜKETİCİYE ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler sunar ve TÜKETİCİYE teklif edilen hizmetlerle sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder. Ek veya ikame hizmetlerin TÜKETİCİ tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması TÜKETİCİ’nin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

TÜKETİCİ alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek sözleşmeden dönebilir. Bu halde ACENTE’nin ücret talep etme hakkı sona erer ve yapılmış olan ödemeler sözleşmeden dönüldüğü tarihten itibaren katılımcıya en geç on dört gün içinde iade edilir. Ancak ACENTE o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için tüketiciden hizmetten faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep edebilir. Yine bu halde, ACENTE, tüketicinin paket tura başladığı yere veya üzerinde anlaşılan başka bir yere ücretsiz naklini sağlamak ve zorunlu konaklama olması halinde yapılan giderleri karşılamakla yükümlüdür.

10.5) Kişilerin gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışı seyahatlerinde ulaşım araçlarından (uçak, tren, otobüs veya özel araç vb.) doğabilecek gecikme, vergi borçlarından veya benzeri bir sebepten dolayı yurtdışına çıkamama, ulaşım araçlarında yer bulamama veya hangi nedenlerden olursa olsun konaklama yerine geç varma veya gidememe halleri TÜKETİCİnin sorumluluğunda olup, bu konuda ACENTEnın hiçbir sorumluluğu yoktur. Bu nedenle TÜKETİCİ ACENTE’den bedel iadesi veya tenzili dahil hiçbir hak talebinde bulunamaz.

10.6)  TÜKETİCİNİN, ACENTE’ye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı bulunmaktadır. Bu feshin paket turun başlamasından en az 30 gün önce bildirilmesi halinde; ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın ödenen bedel TÜKETİCİYE aynen iade edilir.

TÜKETİCİNİN gezinin başlamasından 15 gün öncesine kadar (30 / 16 gün arası) iptal ve değişiklik talep etmesi halinde, gezi bedelinin %40’ı, 15 günden az bir süre kala (15 / 0 gün arası) talep etmesi halinde ise tamamını cayma akçesi olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Cayma akçesi ödenmedikçe tura katılım askıya alınır.

Erken rezervasyon dönemine dahil yurt dışı tur paketlerinde; kayıt anında rezervasyon bedelinin %40’ ı tahsil edilir. TÜKETİCİ, tur hareket tarihine 45 günden az bir süre kala ise tamamını cayma akçesi olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tur hareket tarihine 25 gün öncesine kadar yapılacak iptallerde %40 cayma tazminatı olarak TÜKETİCİ’ye fatura edilir. Tur hareket tarihine 25 günden az süre kala yapılacak iptallerde tur bedelinin tümü cayma tazminatı olarak TÜKETİCİ’ye fatura edilir.

Erken rezervasyon tur paketinde, tur hareket tarihine 30 gün öncesine kadar, ödenen kişi başı tur paket ücretinin %5’i tutarında cezai işlem karşılığında değişiklik yapılabilir.  Talep edilen yurtdışı tur paketine ait kontenjan bulunmaması halinde, ACENTE’nin paket değişikliğini kabul etmeme hakkı saklıdır.

Erken rezervasyon döneminde indirimsiz rezervasyon yapılan turlarda normal iptal şartları geçerlidir.

Erken rezervasyon satış dönemleri aşağıdaki gibidir;

1. Dönem: 03.11.2014/31.12.2014

2. Dönem: 01.01.2015/28.02.2015

3. Dönem: 01.03.2015/31.03.2015

 

10.7) Tüketicinin gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedenleri ile paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre

kala, yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile fesih bildiriminde bulunması halinde ödenmesi zorunlu vergi, harç v.b. yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile 3. Kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın tüketicinin ödemiş olduğu bedel fesih bildiriminin ACENTE’ye ulaşmasından itibaren 14 gün içinde tüketiciye iade edilir.

10.8) TÜKETİCİ tarafından tur tarihi ve her türlü değişiklik taleplerinde yukarıdaki ödemelere ek olarak dosya masrafı olarak 10 € karşılığı 20 TL. tahsil edilir.

10.9)  Charter uçuşlarda tur hareket tarihine 30 günden az bir süre kala (30 / 0 gün arası)  yapılan iptallerde hiç bir mazeret geçerli olmayıp, uçak ücreti iadesi söz konusu değildir.

10.10) Charter uçuşları ile ilgili olarak tüm düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabi olduğundan Varşova Konvansiyonu gereğince; bu tür uçuşlarda saat değişikliği, duraklama yerleri değişikliği mümkündür. Uçuş saatleri 48 saat önceden kesinleştiğinden satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, bu konudaki değişiklikler nedeni ile ACENTE sorumlu tutulamaz. Bu sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri de kabul edilemez.

10.11) ACENTE TÜKETİCİ’nin başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda TÜKETİCİ adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde TÜKETİCİ’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

10.12) ACENTE’nin olası tur iptali bildirimleri, her TÜKETİCİ’ye münferiden yapabileceği gibi, yüksek tirajlı 2 gazetenin Türkiye baskısında ilan yolu ile genel olarak da yapılabilir.

11-) SORUMLULUKTAN KURTULUŞ KARİNESİ

11.1) ACENTE, sözleşmeye aykırılığın aşağıdaki hallerden kaynaklanması durumunda sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz:

a) TÜKETİCİNİN kusurunun bulunması.

b) Sözleşmenin ifası sürecine dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması.

c) Sözleşmenin 8. maddesinde düzenlenen mücbir sebep hallerinden birinin bulunması.

ç) ACENTENİN veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi.

d) Paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket turun başlamasından en az yirmi gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile TÜKETİCİYE bildirilmiş olması.

11.2) Sözleşmenin 11.1 maddesinin (b), (c) ve (ç) alt maddelerinde belirtilen hallerde, ACENTE ile o yerdeki temsilcileri, TÜKETİCİYE zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.

12-) HAREKET SAATLERİ

Uçak, vapur, tren, otobüs vb. ulaşım araçlarının hareket saatleri sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan saatlerdir. Daha sonra taşıyıcı şirketlerin yapacağı tarife değişikliklerinden ACENTE sorumlu değildir. Sözleşmedeki uçak, vapur, tren, otobüs, vb. ulaşım araçlarının hareket yeri saat ve sefer sayıları geziden önce ACENTE’den kontrol edilmelidir. ACENTE tur hareket detaylarını yolculara bildirmekle birlikte, yolcular da bu detayları öğrenmekle yükümlüdür.

13-) BAGAJ

Tura katılan TÜKETİCİNİN her türlü gezide 50cm x 70cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile iki valiz, uçaklı seyahatlerde ise 20 kg. bagaj götürme ve getirme hakkı vardır. Atlantik aşırı uçuşlarda ve bazı havayollarında bu kural değişmektedir. Güncel bagaj bilgisi tanıtım broşüründe bulunmaktadır. Bagajların içinde para, kıymetli evrak ve benzeri değerli ziynet eşyaları bulundurulmamalıdır. Kaybolan bagaj içindeki kıymetli eşyadan ACENTE sorumlu tutulamaz.